Mobilitet

DTU har en vision om en effektiv og bæredygtig mobilitet som i højere grad tilgodeser de bløde trafikanter. Det skal være nemt at komme til DTU med miljøvenlige transportformer, og det skal være en god og tryg oplevelse at bevæge sig til fods og på cykel på campus.

Rendering: Tomorrow
Det kommende campustrøg. Rendering: Tomorrow

DTU vil over tid udvikle en effektiv og bæredygtig mobilitet på alle campusser. Mobiliteten til og fra DTU styrkes, så det er nemmere og mere effektivt at vælge bæredygtige transportformer. Flere skal ankomme på cykel og med kollektiv transport, og færre skal ankomme i bil.
I dag arbejdes der især med mobiliteten på Lyngby Campus, hvorfor nedenstående afsnit primært handler om campus i Lyngby.

Et nyt, rumligt netværk 

Arealerne til nye bygninger og landskaber styres af et rumligt netværk, der består af urbane uderum og forbindelsesstrøg, som skal sikre et varieret og attraktivt miljø mellem husene.
Torve er både urbane og landskabelige uderum. Belægninger og beplantning skal understøtte deres funktion som aktive opholdssteder. Det nord-sydgående campusstrøg er en bilfri central forbindelse for fodgængere og cyklister. Der arbejdes på Campusstrøget i etaper og de første 200 meter af strøgets sydligste del forventes færdigt i maj 2022. De øst-vestgående tværstrøg kobler campus landskabeligt sammen og skaber forbindelse mellem campus og DTU's naboer.